Algemene Voorwaarden

INRUST – Hatha Yoga & INRUST – Sportmassage [verder INRUST] staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 64110389 & KvK 64110478. Door gebruik te maken van ons aanbod gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Voorwaarden voor betaling
Betalingen geschieden contant of per bank/giro overschrijving.
De vermelde prijzen op de website zijn inclusief het geldende BTW tarief.
Indien gewenst kan een factuur worden opgemaakt, u ontvangt deze dan als pdf per e-mail. INRUST brengt geen administratie- of annuleringskosten in rekening.

1.1 Hatha Yoga
Tijdens de eerste les betaalt u voor de hele maand en bent u een vaste deelnemer van de Yoga. Mocht u willen stoppen, geef dat dan tijdig door. Een proefles volgen kan eenmalig en kost de standaard lesprijs.

1.2 (Sport)massage | Sportverzorging
Direct na afloop van de (sport)massage betaald u voor de gegeven behandeling.

1.3 Workshop
Bij aanvang betaalt u voor dit aanbod.

1.4 Individuele Begeleiding / Mindfulnesstraining
De vergoeding hiervoor wordt per drie sessies in rekening gebracht. Facturen worden als pdf per e-mail verzonden. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de ontvangen factuur. De termijn voor betaling van een factuur is 14 dagen.

1.5 Kinderyoga
Kinderyoga kan individueel of in groepsverband worden aangeboden.
Individuele lessen worden per keer in rekening gebracht.
Groepslessen worden in de regel aangeboden in een reeks, tijdens de eerste les betaalt u voor de reeks.
Een eenmalige groepsles dient u voor aanvang te betalen.

2. Voorwaarden levering
De klant / deelnemer dient een wijziging van zijn persoonlijke gegevens (dit kunnen zijn: e-mail, postadres of telefoonnummer) tijdig door te geven. Deze wijzigingen kunnen per e-mail of tijdens de eerst volgende afspraak worden doorgegeven.

Veranderingen t.a.v. de eigen gezondheid en/of belastbaarheid dienen tijdig te worden doorgegeven. Dit geld eveneens voor verkregen advies van arts of behandelaar. Dergelijke veranderingen bij voorkeur mondeling danwel telefonisch doorgeven/bespreken.
Gezondheidsveranderingen en/of verkregen advies kan leiden tot een verandering van- of opschorting van INRUST haar aanbod.

2.1 Hatha Yoga
Om deel te nemen aan de Yoga lessen is ervaring met Yoga niet nodig.
Een ieder volgt de les op zijn eigen niveau.
De lessen worden op alle locaties aangeboden per maand, meestal 4 lessen.
Veelal is er tijdens de reguliere vakantieperiode’s geen Yoga.
De kosten van de Yoga zijn voor aanvang bekend en zijn afhankelijk van de locatie en het aantal lessen in de betreffende maand van deelname.
Tussentijds instromen kan altijd en geldt alleen voor nieuwe deelnemers.
Als vaste deelnemer later in de vervolgmaand willen instromen wegens vakantie o.i.d. levert geen korting op, op de nieuwe maandprijs.
Mocht u een keer niet kunnen deelnemen, dan kan de les worden ingehaald in dezelfde maand op een andere locatie of tijdstip; op voorwaarde dat er voldoende ruimte is op uw voorkeur/keuze. Een verhindering graag tijdig via e-mail of telefoon doorgeven.
Er vind in een gestarte maand geen restitutie van geld plaats, uitval is voor eigen risico.
INRUST is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Deelname aan de Yoga geschiedt volledig op eigen risico.

Uitval van de docent zal in eerste instantie worden gecompenseerd door een korting van die uitgevallen les op de totaalprijs van de eerst volgende maand. Bij het niet deelnemen aan een nieuwe maand zal de standaard les prijs per uitgevallen les worden terugbetaald.
Bij uitval van de docent m.b.t. meerdere lessen in dezelfde maand is de terugbetaling gemaximeerd tot maximaal twee lessen per maand.

Elke Yoga deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals die gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Gebruik van opname apparatuur / mobiele telefoon is tijdens een les niet toegestaan.

2.2 (Sport)massage | Sportverzorging
Voorafgaande aan de massage | sportverzorging wordt een korte anamnese gehouden.
(Sport)massage kan niet worden aangeboden indien sprake is van contra-indicaties, zoals vermeld op de website.
Van u wordt verwacht dat u voor aanvang van de massage | sportverzorging heeft gedoucht.
Behandeling is op afspraak. Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, met uitzondering van bijzondere situaties, worden voor de helft in rekening gebracht.
Om misverstanden te voorkomen, er vinden geen erotische handelingen plaats.
Dit aanbod is geen vervanging van medisch advies; raadpleeg uw (huis)arts of behandelaar bij acuut letsel, blessure of het vermoeden van een medische aandoening. Blessures of aandoeningen die de aandacht vragen van een fysiotherapeut of arts worden niet behandeld.

2.3 Workshop
Bij uitval wegens ziekte of overmacht waardoor de Workshop geen doorgang kan vinden, stelt INRUST een nieuwe datum vast. Bij onvoldoende deelnemers kan een workshop worden geannuleerd, vooruit betaalde deelname wordt dan per omgaande terugbetaald.
Elke workshop deelnemer dient zicht te houden aan de huisregels zoals die gelden binnen het pand waar de workshop plaatsvinden. Gebruik van opname apparatuur / mobiele telefoon is tijdens een workshop niet toegestaan.

2.4 Begeleiding/Mindfulnesstraining
Dit aanbod start pas na de gratis kennismaking en niet eerder dan er wederzijdse overeenstemming is bereikt over de vergoeding, intake, start van de begeleiding, planning, vervolgafspraken en beoogd doel.
Afspraken dienen bij voorkeur, tenminste 24 uur, van te voren worden afgezegd.
Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, met uitzondering van bijzondere situaties, worden voor de helft in rekening gebracht. In overleg wordt vervolgens een nieuwe afspraak ingepland. Herhaald afzeggen kan leiden tot beëindiging van het aanbod.

2.5 Kinderyoga
Om deel te nemen aan de lessen Kinderyoga is ervaring met Yoga niet nodig.
Een ieder volgt de les op zijn eigen niveau. Deelname aan de Kinderyoga geschiedt volledig op eigen risico. INRUST is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen.
Elke Kinderyoga deelnemer dient zicht te houden aan de huisregels zoals die gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Gebruik van opname apparatuur / mobiele telefoon is tijdens een les niet toegestaan.

Groepslessen worden in de regel per reeks aangeboden, meestal 3 tot 5 lessen. Veelal is er tijdens de reguliere vakantieperiode geen Kinderyoga.
De kosten van de Kinderyoga zijn voor aanvang bekend gemaakt.
Er vind in een gestarte reeks geen restitutie van geld plaats, uitval is voor eigen risico. Een verhindering graag tijdig via e-mail of telefoon doorgeven.

Individuele kinderyoga wordt in overleg ingepland.
Een les afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, met uitzondering van bijzondere situaties, wordt voor de helft in rekening gebracht. Een verhindering graag tijdig via e-mail of telefoon doorgeven. Herhaald afzeggen kan leiden tot beëindiging van dit aanbod.

3. Persoonlijke goederen
INRUST is ongeacht de locatie waar haar aanbod plaats vind, niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen.

4. Weigeren/opschorting/stopzetting
INRUST heeft het recht om naar eigen inzicht onderdelen in haar aanbod aan een klant/ deelnemer te weigeren, op te schorten of te annuleren.
INRUST behoudt zich tevens het recht voor om een overeengekomen aanbod op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling of overtreding van de algemene voorwaarden. Opschorting of stopzetting ontslaat de klant/deelnemer niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande rekening(en)

5. Privacy
INRUST respecteert de privacy van haar klanten en deelnemers.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld.  Zodra u klant / deelnemer wordt bij INRUST worden uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd.
Afhankelijk van het afgenomen aanbod worden aanvullende gegevens aan u gevraagd en vastgelegd. Deze gegevens zijn dan nodig voor een goede uitvoering van het door u gekozen onderdeel van het aanbod bij INRUST.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
INRUST bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u contact met ons opnemen. [meer info]

6. Klachtafhandeling
Mocht u om welke reden ontevreden zijn over het aanbod van INRUST of een klacht willen indienen, dan vernemen wij dat graag.

Disclaimer
INRUST is niet verantwoordelijk voor schade die een klant/deelnemer kan ervaren of leidt als gevolg van haar aanbod, behoudens opzet of grove schuld. Te allen tijden wordt indirecte schade uitgesloten. De aansprakelijkheid van INRUST is beperkt tot maximaal het bedrag welke in rekening is gebracht.

Wijziging algemene voorwaarden
INRUST is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen, zonder daarvan de klant/deelnemer rechtstreeks in kennis te stellen, publicatie op de website is daarvoor afdoende. [versie juni 2020]

Terug → INRUST